Wat is Emotion Focused Therapy?

Wat is Emotion Focused Therapy?

Wat is Emotion Focused Therapie ?


EFT kort samengevat

Alle vormen van therapie gaan wel over emoties. Echter EFT onderscheidt zich van andere therapie-vormen door nadrukkelijk de Hechting-emoties centraal te stellen en heeft een methodiek ontwikkelt om deze effectief te bewerken. Dit zijn emoties die gaan over de basisbehoeften veiligheid, verzorging, erkenning. Als deze in het gedrang komen en genegeerd worden, dan ontstaan spanningen en roept dit Primaire emoties op. Emoties zijn niet alleen belangrijk om onze behoeften aan te geven, maar geven ons ook een gevoel van Identiteit en helpt ons zelf te begrijpen. EFT geeft deze emoties betekenis en creëert bij de partner meer begrip, maar leert stellen ook integer met de kwetsbare gevoelens van de ander om te gaan. En ze genereert een gezonder Hechting-reactie naar elkaar, waardoor de relatie weer veilig wordt en de ruimte schept voor warme gevoelens en de liefde voor elkaar. (relatietherapie) en wordt gebruikt in de ouder-kind interactie. ( gezinstherapie) lees meer over de basisbegrippen van EFT.

Wat zijn de uitgangspunten van de Emotional Focused Therapy?

lees hier over de basisbegrippen.

Basis behoeften versus Zelfactualisatie

EFT gaat uit van de basis behoeften van de mens volgens de Pyramide van Maslow en bewerkt de sociaal emotionele behoeften van veiligheid en verbinding versus zelfontplooiing. Een mens kan pas tot zelfontplooiing komen (Humanistische psychologie, CarlRogers) mits er is voorzien in de behoefte aan eerste levensbehoeften voeding en verzorging, veilige hechting, voorspelbaarheid en stabiliteit. Als hier niet voldoende in wordt voorzien treden spanningen op die zich uiten in defensieve emoties. EFT helpt de onderliggende hechting-behoeften onder deze defensieve emoties beter te leren begrijpen, zowel van jezelf als van de ander (Mentaliseren), zodat er meer wederzijds begrip ontstaat en men beter aan deze behoeften tegemoet kan komen (veilige hechting). 

Copingstrategiën

EFT bied gezondere Coping-strategiën. (Overlevingsgedrag) Dit zijn je persoonlijke mogelijkheden om moeilijke situaties het hoofd te bieden. EFT helpt je sociaal emotionele Coping te verbeteren, je emoties op een dieper behoeften-niveau te begrijpen, deze te goed te kunnen reguleren (emotie-regulatie) en effectiever te maken in de omgang met je partner en belangrijke anderen, zodat je in je sociaal-emotionele behoeften kunt voorzien.

Hechting-emoties en Mentaliseren

EFT helpt mensen beter in contact te komen met de eigen emoties én die van de ander. EFT verbetert het Mentaliserend vermogen. Dit is het reflexieve vermogen jezelf te kunnen begrijpen én om je in de ander te kunnen verplaatsen en te kunnen invoelen. Dit verbetert de band met jezelf (evenwichtige persoonlijkheid) én met de ander. ( volwassen hechting)

Primaire en secundaire emoties

Er zijn 2 lagen van emoties. Primaire emoties zijn de diepere hechting-emoties zoals verdriet, pijn angst schaamte en eenzaamheid. Secundaire emoties zijn het gevolg van onderdrukte niet geuite primaire emoties die zich uiten in beschuldigingen, de ander marginaliseren, negeren en respectloos reageren met een sneer, frustratie, jaloezie, afgunst, aanval met boosheid direct gericht op de ander. De primaire Hechting-emoties leiden tot diepere verbinding en de secundaire leiden tot afstoting. De EFT richt zich op het vertalen van de secundaire emoties naar het samen begrijpen van de primaire Hechting-Behoeften.

Inhoud- en betrekkingsniveau

Inhoud-niveau gaat over feiten. Bijvoorbeeld “ Waarom heb je nu al weer de Biobak niet buiten gezet”! Betrekking gaat over de relatie. Hoe word ik gezien door de ander en hoe raakt mij dit? Bijvoorbeeld “Ik voel me niet gehoord, gezien en voel me eenzaam en verlaten in deze relatie”.  EFT gaat dieper dan de feiten en de expressie, maar helpt de geschiedenis van het emotionele probleem te begrijpen en bewerkt de onderliggende emoties en verbetert de onderlinge verhouding.

Het doel van de EFT therapeut

De EFT-therapeut faciliteert het uiten van Hechting-emoties door het bieden van een veilig gestructureerde gespreksstijl waardoor onderliggende moties en behoeften geuit kunnen worden. En leert hoe je tot positievere interactie kan komen.Waardoor er beter geluisterd word en het wederzijds begrip herstelt. Tot een meer responsieve stijl waarin je elkaar ontvangt en steunt en sensitiever tegemoet komt aan de behoeften van je partner.

  • Vergroot de bewustwording van eigen hechting-emoties in termen van behoeften. Helpt deze emoties beter te reguleren
  • Geeft betekenis aan deze emoties
  • Zodra ze gecommuniceerd kunnen worden
  • Waardoor begrip en steun ontstaat
  • In veilige respectvolle relaties

Fasen van het EFT-proces

  1. Identificeer de Escalatie-cirkel, de onderliggende emoties en welk effect dit op de relatie heeft. Het stimuleert het Mentaliserend vermogen om zich in de ander te verplaatsen en vergroot (herstelt) het wederzijds begrip voor én acceptatie van ieders gevoelens en behoeften
  2. Doel overeenkomen. “ Wat willen jullie verbeteren?”
  3. Gestructureerde begeleiding stimuleert het veilig kunnen uiten van  om nieuwe hechting-ervaringen op te doen in de relatietherapie en gezinstherapie, wat je thuis kunt oefenen. 
  4. leren déscaleren en ruimte maken voor successen in verbinding
  5. consolidatie van de veranderde hechtingspatronen

Voor wie EFT?

Emotion Focused Therapy bij Relatietherapie

Vooral voor Relatietherapie heeft EFT zijn grote succes al bewezen. Door de warme en persoonlijke en veilige gesprekssfeer opent dit al snel meer positieve gevoelens. En door de praktische déescalatie- aanpak en met de concrete communicatie-vaardigheden is het verrassend hoe snel de oude destructieve interactiecirkel doorbroken kan worden en de deuren opent naar en hernieuwde band die liefdevolle gevoelens. Zo kan de relatie in korte tijd weer opbloeien.

Emotion Focused Therapy bij Individuele therapie

Voor een individuele behandeling is de aanpak in grote lijnen hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dat het primair gericht is op het zelfbewustzijn van en het accepteren van kwetsbare gevoelens, de diepere betekenisgeving ( reframing) in de levenscontext en de onderliggende behoeften. En deze te transformeren naar persoonlijke keuzen in relaties en de juiste acties tot een zinvol en gelukkig leven.

Emotion Focused Therapy bij Gezinstherapie

De kracht van EFT is wel dat in korte tijd het gevoel van bij het gezin horen en onderlinge verbondenheid neemt toe. En door het faciliteren van ieders stem die gehoord wordt neemt het gevoel van zelfbeschikkingsrecht toe in een ontspannen en veilige gesprekssfeer waarin alles bespreekbaar wordt en serieus genomen wordt. Dit schept ruimte voor persoonlijke groei. Ik zie dit vooral bij pubers met problemen, bij scheiding en nieuw samengestelde gezinnen. Dan is het vaak een hele opluchting dat alles gezegd mag worden.

 

Meer weten over EFT?

Stel je persoonlijke vraag en krijg vrijblijvend een eerste advies

Ik wil graag overleggen
Emotionally Focused Therapie blijkt een effectieve methodiek.