Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Uw behandeling / coaching wordt uitgevoerd onder de volgende algemene voorwaarden:

Algemeen.

Perspectief Zoetermeer gevestigd Röntgenlaan 9, 2719 DX Zoetermeer staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27351313 en wordt vertegenwoordigd door dhr. L.A. Bokhorst als eigenaar, eenmanszaak. 

Aanvraag- en behandel / coaching proces.

 • De cliënt / coaché bepaalt zelf in goed overleg met  behandelaar / coach de frequentie van de gesprekken. 

Annuleringstermijn.

 • Geplande sessies kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten van de sessie volledig in rekening Gebracht. Reden is dat deze tijd op zo korte termijn niet meer in te vullen is.

Kwaliteit.

 • Perspectief in Werk met als vertegenwoordiger Dhr. L.A. Bokhorst voldoet aan en handelt volgens de vigerende kwaliteits- , toetsings- en accreditatie-eisen als lid van de NVRG ( Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie)
 • En als lid van de NVPA ( Nederlandse Vereniging voor Psychologen Agogen) en is BIG geregistreerd behandelaar onder nummer 29000468930, verder opgenomen in het RBCZ-register ( Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder nummer  204690R.

Medische en risico-verantwoordelijkheid.

 • Perspectief Zoetermeer bied geen spoedeisende hulp en kan geen verantwoording nemen voor medische zaken en gedragsproblemen en voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit crisissituaties ( suïcidaal, agressief verslavings- en/ of psychotisch gedrag)  Neem in deze gevallen contact op met uw huisarts voor verdere hulp.
 • Uitkomsten van alle keuzes / beslissingen die u neemt vallen uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Zowel behandelaar / coach als cliënt /coaché hebben beiden ten allen tijde het recht de behandel- coaching overeenkomst niet aan te gaan of tussentijds te beëindigen. ( bv bij onveiligheid

Waarnemingsregeling.

 • Bij crisissituaties zal ik me binnen kantooruren en binnen mijn competentiegebied inspannen u zo goed mogelijk te helpen. Echter bij mijn afwezigheid ( buiten kantooruren, de weekenden en tijdens mijn vakanties) dient u gebruik te maken van uw eigen huisarts of buiten kantooruren van de huisartsenpost.

Klachtenbehandeling.

 • Bij een klacht is de eerste logische stap dat de cliënt / coaché eerst in overleg treedt met Dhr. L.A. Bokhorst om de ontstane situatie open te bespreken. 
 • Mocht er dan alsnog geen oplossing gevonden zijn, dan is het mogelijk een klacht in te dienen via de klachtencommissie SCAG waar de praktijk geregistreerd staat.

Vertrouwelijkheid.

 • Alles wat u bespreekt met uw behandelaar /coach blijft vertrouwelijk, behalve in geval van gevaar / schade /letsel van anderen. In dat geval is uw behandelaar verplicht dit kenbaar te maken aan derden zoals familie, huisarts, politie meldpunt kindermishandeling. Dit wordt voor de melding eerst met u besproken en gebeurd nooit zonder uw medeweten.
 • Perspectief Zoetermeer voert geen overleg met derden zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt / coaché. 
 • Beeldopnamen en/of inhoudelijke informatie kunnen alleen na nadrukkelijke toestemming van cliënt/ coaché gebruikt worden voor opleidings- en trainingsdoeleinden. 

Privacy.

 • Er wordt apriori géén rapportage geleverd die gebruikt wordt voor gerechtelijke cq. juridische doeleinden zoals bij scheidingszaken of arbeidsrechtelijke zaken. Dit om een zuivere en veilige behandelpositie te kunnen waarborgen voor betrokken partijen.
 • Verder is de bescherming van cliënt expliciet geregeld in de wet BIG. 
 • Bij jongeren jonger dan 18 jaar worden ouders betrokken bij de behandeling. Indien er overleg plaats vindt met ouders dan wordt de jongere hierover geïnformeerd.
 • Tevens heeft cliënt /coaché het recht op inhoudelijke terugkoppeling over de uitkomsten van eventueel overleg dat gevoerd is.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en informatieplicht. 

 • Opdrachtgever en cliënt / coaché  verplichten zich tot een maximale openheid transparantie en zonder voorbehoud (*1) informeren van behandelaar / coach met betrekking tot relevante informatie nodig voor een succesvolle uitvoering van het behandel / coaching traject. Behandelaar / coach handelt met verstrekte informatie naar bovenstaande privacy afspraken. (*1. Het achterhouden van relevante informatie die de uitvoering van het behandeltraject kunnen belemmeren)

Inspanningsverplichting.

 • Behandelaar /coach heeft een inspanningsverplichting en draagt zorg voor een optimale inzet en uitvoering van het afgesproken behandel / coaching proces en handelt volgens de vastgestelde kwaliteitseisen en ethische waarden vastgesteld door eerder genoemde landelijke koepelorganen. (Inspanningsverplichting en beroepscode volgens BIG wet)
 • Omdat de resultaten sterk afhankelijk zijn van vele existentiële factoren en van de beschikbare hulpbronnen en randvoorwaarden in het leven de cliënt / coaché in diens werk- én privé omstandigheden, kanPerspectief Zoetermeer niet eenzijdig verantwoordelijk gesteld worden voor de uitkomsten van dit traject. Eventuele eenzijdig aanwijsbare aansprakelijkheid valt dan onder de verantwoordelijkheden voortvloeiende uit de wet BIG en volgens bovengenoemde klachtenprocedure. ( Wederkerige Resultaatverplichting)

Betaling, facturatie en vergoeding.

 • Na elke sessie wordt direct afgerekend en u ontvangt bij pin een pinbewijs. De factuur wordt direct of zo spoedig mogelijk samen met de nieuwe afspraakbevestiging naar u gemaild.
 • Perspectief Zoetermeer geeft geen enkele garantie of en hoeveel u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Informeer daarom eerst goed bij uw zorgverzekeraar.

Betalingstermijn.

 • Binnen 14 dagen na factuurdatum, indien overeengekomen dat later overgeboekt wordt.
 • Avond- en weekendsessies en eventuele reiskosten bij huisbezoek worden extra in rekening gebracht volgens de op de site vermelde tarieven.